About Us

Welcome to BWK International

   BWK INTERNATIONAL ก่อตั้งขึ้นจากกลุ่มผู้ที่ได้รับประสบการณ์และพื้นฐานที่ดีทางด้านการศึกษาในต่างประเทศ ทั้งการเป็นอดีตนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนฯ จนกระทั่งดำเนินการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทำให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทางด้านภาษา การได้รับโอกาสและการได้รับประสบการณ์ในการ ใช้ชีวิตในต่างประเทศ  ทำให้เรา
BWK International จึงเกิดขึ้นเพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่มีโอกาสได้รับการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ตั้งแต่อายุยังน้อย เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

โดย BWK International ดำเนินโครงการด้านอาสาสมัครร่วมกับมูลนิธิทางการศึกษาในประเทศต่าง ๆ อาทิเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น ในการประสานงานระหว่างนักเรียนทุนและมูลนิธิอุปถัมภ์ในต่างประเทศรวมไปถึงคอยให้การ ดูแลและให้คำปรึกษาแก่นักเรียนทุนในเรื่องการเรียนและปัญหา ในการปรับตัวเข้ากับครอบครัวและโรงเรียนอุปถัมภ์ในระหว่างดำเนินชีวิตอยู่ในต่างประเทศ และจนกระทั่งกลับมาประเทศไทย อย่างประสบความสำเร็จ

ด้วยวิสัยทัศน์ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศ BWK International จึงขอเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการนำเสนอโครงการทัศนศึกษา ดูงาน เชิงท่องเที่ยวทางวิชาการ ในต่างประเทศให้แก่กลุ่มนักเรียน นักศึกษาและคณาจารย์โรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งการดูระยะสั้นและการศึกษาดูงานภาคฤดูร้อน โดยมีวัตถุประสงค์ในอันที่จะสอดแทรกหลักการศึกษาและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษาที่สาม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) ภายในปี 2558 และในอนาคต AEC จะเป็นอาเซียนบวกสาม โดยจะเพิ่มประเทศ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น  เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพแก่เยาวชนไทยและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ซึ่งจะอำนวยผลให้สามารถเรียนและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเปิดประตูโลกทัศน์สู่สากลอย่างแท้จริง

BWK INTERNATIONAL SERVICE

1.โครงการทุนแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-นานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา
2. โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน ระยะสั้นช่วงปิดภาคฤดูร้อน (Short Term – Exchange Program)
3.โครงการทัศนศึกษา ดูงาน ยังต่างประเทศ (Educational Tour)
4. โครงการเรียนภาษาต่างประเทศภาคฤดูร้อน ณ ประเทศอังกฤษ อเมริกา จีน และญี่ปุ่น
5.โครงการเดินทางท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ ในประเทศต่างๆ โดยเน้นประเทศกลุ่มอาเซียน, จีน, เกาหลี, ญี่ปุ่น
6.บริการรับทำและให้คำปรึกษาด้านวีซ่าทุกประเภท ทุกประเทศทั่วโลก
7.บริการรับจองจองตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษทั้งในและต่างประเทศ

Certifications

bwk_team